Search Filters
Content Type

Exact Matches
Tag Searches
Date Options
Updated after
Updated before
Created after
Created before

Search Results

1241 total results found

Agile Mindset

All knowledge & practices for Agile/Scrum in Magestore

Mobile Optimize

Ultimate SEO guide

Managing Remote Team

Working Remote Guide

Preparing for People

Working Remote Guide

Communication Strategies

Working Remote Guide

Tools for SEO

Ultimate SEO guide

Backlink

Ultimate SEO guide

Advanced SEO Technique

Ultimate SEO guide

Speed Optimize

Ultimate SEO guide

General introduction about OKR

Work Planning Guideline OKR - Objective & Key Result for Quarter

OKR là gì? OKR viết tắt của Objectives & Key Result là một phương thức quản trị mục tiêu của...

Keyword Research

Ultimate SEO guide

Site Audit

Ultimate SEO guide

Basic On-page technical SEO

Ultimate SEO guide

Basic On-page SEO

Ultimate SEO guide

Company Collaboration Process

Noodle Internal Process

Quy trình hợp tác nội bộ công ty giữa Noodle và các team khác

Gitlab Project Process

Noodle Internal Process

Các quy trình với Project trên Gitlab - Team Noodle

Process with Gitlab Group Labels

Noodle Internal Process Gitlab Group Process

I. Định nghĩa Gitlab Group Labels là các Label của team Noodle sử trên Gitlab để gán nhãn cho cá...

Preparation before OKR Meeting

Work Planning Guideline OKR - Objective & Key Result for Quarter

OKR của team phản ánh mục tiêu hướng đến của team trong Quý. Việc xác định OKR sẽ giúp team cùng ...

Gitlab Group Process

Noodle Internal Process

Các quy trình trên Gitlab Group - Team Noodle

Tracking OKR in Week/Month/Quarter

Work Planning Guideline OKR - Objective & Key Result for Quarter

Plan - Do - Check - Act là model kinh điển của việc bám đuổi mục tiêu. OKRs là mục tiêu của cả te...

Daily Plan Principles & How to define Daily Tasks

Work Planning Guideline Daily Plan

Kế hoạch ngày - Daily Plan chính là danh sách các tasks bạn sẽ làm và cam kết deliver kết quả tro...

Sample OKR Process of Non-Tech Team

Work Planning Guideline OKR - Objective & Key Result for Quarter

Overview: Team Marketing của công ty được làm mới và có sự gia nhập của các thành viên từ team E...

Working Out Loud OKR Team

Work Planning Guideline OKR - Objective & Key Result for Quarter

Ý nghĩa của việc minh bạch và working out loud OKR Ở Magestore, một môi trường coi trọng sự cộng...

Build Action Plan for OKR

Work Planning Guideline OKR - Objective & Key Result for Quarter

Khi đã có nội dung Objective & Key Results, giờ là lúc bạn cần lên action plan cụ thể để đạt ...

Sample OKR Process of Technical Team

Work Planning Guideline OKR - Objective & Key Result for Quarter

Sau năm 2019 trải nghiệm OKR ở cấp độ công ty và team, mình nhận ra có vẻ lý thuyết và việc áp dụ...

Group Member Access Permission Definition

Noodle Internal Process Gitlab Group Process

Bảng định nghĩa cấp quyền truy cập mức độ nhóm trên Gitlab Loại thành viên Vai trò tối th...

Process with Gitlab Group Members

Noodle Internal Process Gitlab Group Process

I. Định nghĩa Gitlab Group Members (hay còn gọi là Group Members trong tài liệu này) là trang qu...

Define Objective for Quarter

Work Planning Guideline OKR - Objective & Key Result for Quarter

Thông thường trong một Quý, chúng ta sẽ xác định từ 1 đến 3 mục tiêu. Các mục tiêu có thể biến th...

Process with Gitlab Group Milestones

Noodle Internal Process Gitlab Group Process

I. Định nghĩa Gitlab Group Milestones (hay còn gọi là Group Milestones hoặc Milestone trong tài ...

Group Labels Definition

Noodle Internal Process Gitlab Group Process

I. Định nghĩa Group Label là những Label được khai báo trong Gitlab Group có tên Noodle, sử dụng...

Group Label Category Definition

Noodle Internal Process Gitlab Group Process

Bảng định nghĩa các Category đang sử đụng cho Group Labels Label Category Description ...

Present Team OKR

Work Planning Guideline OKR - Objective & Key Result for Quarter

Sau khi cả team đã cùng thống nhất OKR, trước khi đến với những action plan chi tiết, chúng ta cầ...

Committed OKR & Aspirational OKR

Work Planning Guideline OKR - Objective & Key Result for Quarter

Chính vì tính chất rướn của OKR, nên thường khi thiết lập mục tiêu, chúng ta sẽ hài hoà giữa 2 nh...

Process with Gitlab Group Issue Board

Noodle Internal Process Gitlab Group Process

I. Định nghĩa Gitlab Group Issue Board (gọi tắt là Group Issue Board, hay Issue Board trong tài ...

Define Key Result for Objective

Work Planning Guideline OKR - Objective & Key Result for Quarter

Key Result là những kết quả then chốt đo lường việc tiến đến Mục tiêu. 1 mục tiêu thường có từ 3-...

Guide

Noodle Internal Process

Các hướng dẫn về quy trình

Daily Plan

Work Planning Guideline

Marketing

All knowledge & practices specialized for Marketing activities

Working Remote

Guideline for working remote.

Noodle Internal Process

Quy trình nội bộ team Noodle

Work Planning Guideline

Bộ tri thức về cách lập kế hoạch cho team & cá nhân tự chủ, từ OKR -> Product Backlog -> Sprint B...

Ultimate SEO guide

A complete guideline about SEO practice that is applying at Magestore websites. It includes how ...

Support customers

All tips to debug/fix/install/customize/... when working with Magento and Magestore solution

Assisty.ai

Planning & Report

All knowledge & documentation for Planning & Report, from Strategy to Execution

Information System

All knowledge, process, tools of Magestore Information System Architecture.

OKR Guideline

This is a complete guide about the OKRs process that we are using at Magestore.

Implementation

All knowledge & pratices specialized in Implementation Team

People Management & Development

All knowledge, process & practice for Recruitment/HR & People Management and development

Culture & Activities

Guideline for Culture activities in Magestore

Sales

All knowledge, process and practices for Sales Activities

Policy & Rules

Process in Company Level

Product

All knowledge, process, tools for Product Development & Maintenance

Working Remote Guide

Mindset & Best practices for organizing a Working Remote team.

Mission - Vision - Core Values

Mission, Vision and Core Values of Magestore.

Sprint Backlog - Weekly Planning

Work Planning Guideline

The Mentor's Guide

Guideline for mentors for a better mentoring relationship with their mentees

Product Backlog - Warehouse for Tasks

Work Planning Guideline

OKR - Objective & Key Result for Quarter

Work Planning Guideline

Kiến thức chung về OKR, cách tìm ra Objective và đặt Key Result có ý nghĩa.

12 Weeks training in team Shark

Information System Guide

Define information organization and tools which are used to manage

The Mentee's Guide

For any mentee who wants to be better version of themselves and build a productive relationship w...

Scrum at Magestore

Onboarding Newbie

An overview of what functional team & operation team should do to onboard a new hire successfully

Agile Mindset & Tools

The mindset of people in an Agile organization

Salient and WPBakery

Build Wordpress website with Salient Theme and WPBakery Page Builder plugin.

Enterprise Architecture

The conceptual blueprint that defines the structure and operation of Magestore organization. This...

Magestore Master Handbook

Master guideline about how we operate our work at Magestore.

Solution Development Process

All about the solution development organisation, process, and standardisation

Magestore Handbook

Guideline how to use Magestore Handbook for Knowledge Management

Technical Internship at Magestore

Hướng dẫn & Quy trình nhận SV thực tập chất lượng cao từ Hợp tác với trường ĐH Bách Khoa Hà Nội. ...

Guideline Contract for Full Time

Hướng dẫn thực hiện Hợp đồng với Nhân viên Full time (thử việc & chính thức)

4 Common Mistakes of Daily Plan

Work Planning Guideline Daily Plan

Kế hoạch ngày là việc ngày nào chúng ta cũng thực hiện. Đây sẽ là nơi liên tục có những cải tiến ...