VPN Static IP (Noodle Team)

VPN có static IP sử dụng cho những khách hàng có yêu cầu về hạn chế IP truy cập.

Lưu ý: Khi sử dụng Static IP để khách hàng grant access, với mỗi thông tin site được lưu trong wiki của từng project, phải ghi thêm dòng dưới đây vào phần notes for SSH: "Khách hàng đã grant access cho VPN static IP của team, kết nối với VPN trước khi truy cập SSH hoặc site khách hàng" Sử dụng thêm cả list IP ở trang HOME để tăng khả năng tạo kết nối thành công trong trường hợp VPN bị hỏng IP hiện tại của VPN: 54.168.189.134

Cách kết nối đến VPN

  1. Truy cập: https://getoutline.org/get-started/#step-3

  2. Kéo xuống phần 2. Get Outline Client như hình dưới và download software tương ứng với hệ điều hành đang sử dụng,

  1. Gán quyền thực thi cho file vừa download nếu hệ điều hành là Linux

  2. Mở ứng dụng lên điền vào chuỗi sau ss://Y2hhY2hhMjAtaWV0Zi1wb2x5MTMwNTptelJPTGFvVWw0aUg=@54.168.189.134:31638/?outline=1

Lưu ý: Với hệ điều hành Linux cần cài thêm Shadowsocks

  1. Vào https://www.showmyipaddress.eu/ check địa chỉ IP hiện tại

  2. Bấm connect trên APP

  1. Kiểm tra lại IP
  • IP trước khi connect

  • IP sau khi connect