Contract for Probationary Employee

Phạm vi

  • Thực hiện việc làm hợp đồng lao động cho nhân viên mới vào công ty, bắt đầu thời gian thử việc (thường có thời hạn là 02 tháng) Lưu ý với HĐ thử việc, không đi kèm với việc đóng bảo hiểm xã hội.

Output - đầu ra của quy trình

  • Có 1 card HĐ mới running trên My Magestore với đúng template [Năm_Tháng_Tên] của cá nhân trong đó năm và tháng là thòi điểm start của HĐ mới.
  • Có xác nhận của nhân viên & CEO về việc confirm hợp đồng trong phần Log note của card Hợp đồng.
  • Khi chọn Print contract, thông tin được hiển thị đúng & cá nhân sử dụng được bản hợp đồng này luôn.
  • Các thông tin về Start Date, End of Trial Period và tình trạng của hợp đồng thử việc được cập nhật lên hệ thống dữ liệu chung của công ty một cách chính xác.

Who is involved - Ai tham gia?

  • Nhân viên tự thực hiện theo process sau khi có thông báo renew Contract từ hệ thống.
  • Team/Công ty xác nhận thời gian chính thức làm việc và có đủ điều kiện để được tiếp tục Hợp đồng không

Nguyên tắc:

- Không trái luật lao động
- Tự chủ động đảm bảo quyền lợi của mình (của chính người hưởng lợi)

Hướng dẫn thực hiện

Vào ngày đầu tiên nhân viên mới đi làm, nhân viên sẽ chủ động Tạo hợp đồng thử việc theo như guide đã hướng dẫn.