Contract for New Full time Employee

Phạm vi

Thực hiện việc làm hợp đồng lao động cho nhân viên từ thử việc sang chính thức sau khi kết thúc 02 tháng thử việc và được nhận vào làm việc.

Output - đầu ra của quy trình

  • Có 1 card HĐ mới running trên My Magestore với đúng template [Năm_Tháng_Tên] của cá nhân trong đó năm và tháng là thòi điểm start của HĐ mới.
  • Có xác nhận của nhân viên & CEO về việc confirm hợp đồng trong phần Log note của card Hợp đồng.
  • Khi chọn Print contract, thông tin được hiển thị đúng & cá nhân sử dụng được bản hợp đồng này luôn.
  • Các thông tin về Start Date, End Date và tình trạng của HĐ được cập nhật chính xác trên hệ thống.

Who is involved - Ai tham gia?

  • Nhân viên hoặc team tự thực hiện theo process đã có và kiểm tra lại các dữ liệu đảm bảo hợp đồng của mình đã có trên hệ thống với thông tin chính xác.
  • Team/Công ty xác nhận thời gian chính thức làm việc và có đủ điều kiện để được tiếp tục Hợp đồng không

Nguyên tắc:

- Không trái luật lao động
- Tự chủ động đảm bảo quyền lợi của mình (của chính người hưởng lợi)

Hướng dẫn thực hiện

Trước 14 ngày

Bạn & team sẽ được Slack bot thông báo gần đến hạn của Contract hiện giờ. Cần thực hiện evaluate để cân nhắc việc ký tiếp hợp đồng.

Sau khi nhận được thông báo này,

  • Cá nhân hãy chủ động tạo Issue trên Gitlab của team (là 1 việc cần làm)
  • Team faciliator chủ động hỏi về process/update của việc này trong các buổi Daily của team.

Ngày đầu tiên trở thành nhân viên chính thức

Hướng dẫn Tạo hợp đồng chính thức


Tài liệu tham khảo: http://ketoanthienung.vn/quy-dinh-ve-hop-dong-lao-dong-hop-dong-thu-viec.htm

Thực hiện báo tăng BHXH

Báo Tăng BHXH