Structure of a Question

Mỗi question hỏi về report thì bao gồm các thành phần sau:

  • Measure

  • Dimension

  • Filter

  • Time Range

  • AnalyticsType

Measure

Measure là một machine learned entity, nó dùng để nhận biết người dùng đang muốn hỏi report về Measure nào. Kết quả trả về của Measure này tương ứng với measure được define và gán cho question tương ứng trên Strapi.

measure.png

Dimension

Filter

Time Range