ComplexMeasure

complexMeasure.png

Ý nghĩa

Đây là loại entity dùng để bóc tách ra các measure mà không có mối liên hệ 1-1 với Measure trên Strapi của question trên strapi.

Khi các measure trên strapi có thể tách thành 2 phần: 1 phần giống nhau và 1 phần khác nhau theo kiểu: "inactive customer 90 days", "inactive customer 60 days", "inactive customer 120 days"

  • Phần giống nhau: inactive customer

Được bóc tách bằng Entity: ComplexMeasure.Measure trên Luis

  • Phần khác nhau: "90 days", "60 days", "120 days"

Được bóc tách bằng Entity ComplexMeasure.MeasureMofifier

Cách sử dụng

Sau khi Luis lấy được các giá trị của Measure và MeasureModifier thì gộp lại thành một giá trị Measure = Measure + " " + MeasureModifier

Và dùng giá trị Measure này kết hợp với các dimension hoặc filter để gọi đến Strapi và tìm ra câu hỏi tương ứng như trong trường hợp bóc tách các Measure thông thường khác.