Các bước cần làm khi thêm một entity mới để extract dữ liệu