Các bước cần làm khi thêm 1 Measure mới

Step 1: Tạo 1 measure mới trong Strapi**

strapi_measure.png

Step 2: Tạo question cho measure vừa tạo

strapi_question.png

Step 3: Thêm measure mới tạo vào feature MeasureList trên Luis

Luis_add_measurelist.png

Step 4: Thêm câu training để nhận biết measure mới này trong intent

luis_add_training_sentence.png