0.2.Add Top N Filter

Time

  • Created date: 26 Nov 2020
  • Last updated date: 20 Feb 2021

Status

Đây là version được sử dụng trên production

Features

  • Bao gồm 1 intent duy nhất dành cho việc hỏi các measure report.

  • Thêm Filter dạng (Keyword,Value): FilterTopN

filterTopN.png