Assisty - Measure & Luis Training

This includes all the knowledge about how we are training Luis Application to recognize the input of users in the chat app.

EcommerceBotLive Versioning

đây là phần nói về các version của Application EcommerceBotLive

EcommerceBotLive Versioning

Application Access Infos

EcommerceBotLive Versioning

version 0.1 Standard with only intent to ask report

Time

Features

EcommerceBotLive Versioning

0.2.Add Top N Filter

Time

Status

Đây là version được sử dụng trên production

Features

filterTopN.png

Basic Luis Concept

This chapter talks about some fundamental concepts when building applications with Luis. https://docs.microsoft.com/en-us/azure/cognitive-services/luis/

Basic Luis Concept

Intent

Basic Luis Concept

Machine Learned Entity

Basic Luis Concept

List Entity

Basic Luis Concept

Feature

Basic Luis Concept

Prebuild Model

Basic Luis Concept

Pattern

Basic Luis Concept

Utterances

Assisty Luis Application Model

Assisty Luis Application Model

Type of Action

Assisty Luis Application Model

Intent Design

AskReport

AskReport

Là intent default để hỏi các câu hỏi về report của một Measure nào đó mà chưa nằm trong 1 intent cụ thể nào đó đã được define.

Các measure

AskSalesReport

Intent này dành riêng cho vị hỏi report của các measure về sales

Các measure nằm trong intent này

Các question có thể hỏi

AskCustomerListReport

AskReplenishmentReport

AskInventoryReport

ScheduleReport

SuggestQuestion

SetRole

NotifyInsight

SendEmail

DownloadFile

Assisty Luis Application Model

Structure of a Question

Mỗi question hỏi về report thì bao gồm các thành phần sau:

Measure

Measure là một machine learned entity, nó dùng để nhận biết người dùng đang muốn hỏi report về Measure nào. Kết quả trả về của Measure này tương ứng với measure được define và gán cho question tương ứng trên Strapi.

measure.png

Dimension

Filter

Time Range

Assisty Luis Application Model

Mapping Luis với Strapi

Assisty Luis Application Model

Measures

Assisty Luis Application Model

Dimension

Assisty Luis Application Model

ComplexMeasure

complexMeasure.png

Ý nghĩa

Đây là loại entity dùng để bóc tách ra các measure mà không có mối liên hệ 1-1 với Measure trên Strapi của question trên strapi.

Khi các measure trên strapi có thể tách thành 2 phần: 1 phần giống nhau và 1 phần khác nhau theo kiểu: "inactive customer 90 days", "inactive customer 60 days", "inactive customer 120 days"

Được bóc tách bằng Entity: ComplexMeasure.Measure trên Luis

Được bóc tách bằng Entity ComplexMeasure.MeasureMofifier

Cách sử dụng

Sau khi Luis lấy được các giá trị của Measure và MeasureModifier thì gộp lại thành một giá trị Measure = Measure + " " + MeasureModifier

Và dùng giá trị Measure này kết hợp với các dimension hoặc filter để gọi đến Strapi và tìm ra câu hỏi tương ứng như trong trường hợp bóc tách các Measure thông thường khác.

Assisty Luis Application Model

Filter dạng [Keyword, Value]

Assisty Luis Application Model

Filter Datetime

Steps to train Assisty Bot in Luis

Chương này cung cấp các kiến thức cần thiết khi thêm một measure mới, thêm một filter mới hay thêm mới một dạng dữ liệu vào trong Assisty Luis App

Steps to train Assisty Bot in Luis

Các bước cần làm khi thêm 1 Measure mới

Step 1: Tạo 1 measure mới trong Strapi**

strapi_measure.png

Step 2: Tạo question cho measure vừa tạo