Assisty Luis Application Model

Type of Action

Intent Design

AskReport

AskReport

Là intent default để hỏi các câu hỏi về report của một Measure nào đó mà chưa nằm trong 1 intent cụ thể nào đó đã được define.

Các measure

AskSalesReport

Intent này dành riêng cho vị hỏi report của các measure về sales

Các measure nằm trong intent này

Các question có thể hỏi

AskCustomerListReport

AskReplenishmentReport

AskInventoryReport

ScheduleReport

SuggestQuestion

SetRole

NotifyInsight

SendEmail

DownloadFile

Structure of a Question

Mỗi question hỏi về report thì bao gồm các thành phần sau:

Measure

Measure là một machine learned entity, nó dùng để nhận biết người dùng đang muốn hỏi report về Measure nào. Kết quả trả về của Measure này tương ứng với measure được define và gán cho question tương ứng trên Strapi.

measure.png

Dimension

Filter

Time Range

Mapping Luis với Strapi

Measures

Dimension

ComplexMeasure

complexMeasure.png

Ý nghĩa

Đây là loại entity dùng để bóc tách ra các measure mà không có mối liên hệ 1-1 với Measure trên Strapi của question trên strapi.

Khi các measure trên strapi có thể tách thành 2 phần: 1 phần giống nhau và 1 phần khác nhau theo kiểu: "inactive customer 90 days", "inactive customer 60 days", "inactive customer 120 days"

Được bóc tách bằng Entity: ComplexMeasure.Measure trên Luis

Được bóc tách bằng Entity ComplexMeasure.MeasureMofifier

Cách sử dụng

Sau khi Luis lấy được các giá trị của Measure và MeasureModifier thì gộp lại thành một giá trị Measure = Measure + " " + MeasureModifier

Và dùng giá trị Measure này kết hợp với các dimension hoặc filter để gọi đến Strapi và tìm ra câu hỏi tương ứng như trong trường hợp bóc tách các Measure thông thường khác.

Filter dạng [Keyword, Value]

Filter Datetime